Loch Torrido, Scotland, United Kingdom

Photo: University of Sheffield