Lizard in a mushroom

Photo: Vyacheslav Mishchenko