Klyuchevskaya Sopka eruption – Most Beautiful Picture

Klyuchevskaya Sopka eruption, 2016. Photo: Sergey Makurin