The Crooked Forest, Poland

Photo: Radoslaw Dranikowski.